רבני ארה"ב וקנדה נגד תפילת נשים וגברים יחד

November 2, 2017

לפני כ-100 שנה, נפל דבר בעולם היהודי-בתי כנסת באמריקה הסירו את המחיצות והתפללו יחד, גברים ונשים יחד. גדולים הדור באותה עת, הוציאו כרוז המוחה בתוקף כנגד התפילות המעורבות הללו ואף קוראים להחרים את בתי כנסת הללו ולא להכנס אליהם. 

"בזמן האחרון פשתה המספחת אשר כצרעת ממארת טמא יקרא להיהדות החרדית באמריקה, כי התחילו לפרוץ פרצות בחומות בתי כנסיות ולהנהיג מנהג איסור שיתפללו אנשים ונשים יחד גם בבתי תפילה המתיימרים להקרא אורתודוכסים", כך לשון הכרוז אותו הוציאו הרבנים. מהתיאור של בתי הכנסת הללו אפשר לראות את הזעזוע שחשו כותבי הכרוז:  "דבר מוזר ורע נגד חוקי הדת, המוסר והצניעות ונגד רוח ישראל סבא. וכבר הכריזו והרעישו גאוני ישראל בדורות שעברו בספריהם והוכיחו שהוא איסור גמור על פי התלמוד והפוסקים, ועל כגון אלה בתי כנסיות המשנים מאשר נהגו בישראל, הכריזו גאוני קדמאי חרם וקראו להבדל מהם. ומדחי אל דחי עוד מוסיפים חטא על פשע כי האנשים והנשים יזמרו יחד מזמורים ותפילות שחז"ל אמרו על כגון זה שהוא פריצותא וכאש בנעורת, ובפרט בבתי תפילה ומקדשי מעט".

רבני אמריקה מזהירים לא רק מצורת התפילה הזו, אלא גם מהשתתפות עמם, ואפילו תפילה במקום: "שומו שמים! אוי לנו שכך עלתה בימינו לראות יצרא דעברה בבית מקדשא, ולדאבוננו רואים אנו שום אנשים שלכאורה הם חרדים, יתפללו בבתים כאלה אשר הם נגד תורתנו, ואינם שמים אל לב גודל האיסור והחרם לדת קדשנו, וכבר הכרזנו האיסור, והרבנים הגאונים גאוני ארץ ישראל וגאוני אירופא החתומים מטה במכתביהם כן אוסרים הבתי כנסיות האלה ומרעישים ומזכירים החרם מגאוני קדמאי כנ"ל.

וכאשר ימי הנוראים ממשמשים ובאים נכפיל דברינו:
אנא אחינו אל תרכו לעבור על האיסור! הבדלו מבתי כנסיות כאלה! ומודיעים אנו לכל החרדים שעל פי דין אסור לכנס להתפלל בבתים כאלה אפילו במקום שאין בית תפלה אחד, וגם לא תסייעו ידי עוברי עברה להיות חבר להם ועליהם הכתוב אומר "ויטוש ישראל עושהו ויבן היכלות".

על הכרוז חתומים, כאמור, אגודת הרבנים האורתודוקסים בארה"ב ובקנדה. בסיום הדברים הוספו דבריהם של גדולי הדור מארץ ישראל ומאירופה המזהירים גם הם מפריצת הגדר הנוראה בתפילה המעורבת:

"רעדה אחזתנו לשמוע כי נפרץ פרץ במקדשי ה' בין אחינו שבאמריקה, לבנות בתי כנסיו תבעד אנשים ונשים יחד. והלא כבר הכריזו על כגון זה גאוני קדמאי איסור וחרם. ומי זה אשר ירהיב בנפשו לעבור על דבריהם אש הם כגחלי אש. חלילה לעם ה' להטיל מום בקדשים! פגול הוא לא ירצה. והחוב על כל מי אשר יראת ה' בלבבו לעמוד בפרץ עד כמה שאפשר ולמנוע המכשול בישראל.

וכל אשר ישמעו לדבי ה' אלא יתברכו מה' השוכן בציון לחזות בנועם ה' בבניין בית המקדש בשוב ה' שבותו אכי"ר"

בין הרבנים שחתמו על כרוז זה נמצאים בעל ה"חפץ חיים"-הרב ישראל מאיר הכהן מראדין ורבה הראשי של ירושלים באותה עת-הרב אברהם יצחק הכהן קוק.

 כיתוב מתחת לתמונה

 

Share on Facebook
Share on Twitter
Please reload